Search
Close this search box.

Tax Planning

บริการวางแผนภาษี
บริหารจัดการวางแผนภาษีอย่างองค์รวม เน้นสร้างความเข้าใจให้ลูกค้าเพื่อต่อยอด

ภาษีนับเป็นรายจ่ายที่สูงที่สุดเป็นลำดับแรกๆของธุรกิจ หรือคิดเป็น 20% ของกำไรก่อนหักภาษี การวางแผนภาษี จะช่วยรักษาผลประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ตามกฏหมาย และประหยัดรายจ่ายด้านภาษีของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการจำกัดความเสี่ยงจากการถูกประเมินภาษีย้อนหลังซึ่งอาจร้ายแรงถึงขั้นล้มละลายได้

?

ภาษีนิติบุคคล โดยทั่วไปคิดเป็น 4% ของ GDP

แต่ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่ ยังต้องจ่ายในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย

สำหรับธุรกิจ จะเริ่มวางแผนภาษี ต้องเริ่มจากเรื่องใด?

เรื่องแรกที่ควรได้รับการวางแผนภาษีคือ ภาษีเงินได้ของเจ้าของหุ้น ซึ่งโดยมากจะอยู่ในรูปของตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นข้อดีของการประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัท เราสามารถกำหนดเงินได้ของเราเองได้ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวบางรายการก็สามารถนำมาเป็นรายจ่ายในกิจการได้ เช่น การกำหนดเงินเดือนที่ต้องการได้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ สุขภาพ ฯลฯ

ซึ่งการวางแผนภาษีควรรู้วิธีจัดการกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาควบคู่กับภาษีนิติบุคคล ไม่ควรกำหนดรายได้จนกระทั่งภาษีบุคคลสูงเกินกว่าอัตราภาษีบริษัท และควรวางแผนไปถึงการรับเงินปันผลจากกำไรที่บริษัททำมาหาได้

10 จุดเสี่ยงในงบการเงินที่สรรพากรมักตรวจพบ

การวิเคราะห์งบการเงินมีความสำคัญเป็นเรื่องแรกของการวางแผนภาษี เพราะเรามักจะมีเป้าหมายเพื่อเสียภาษีจำนวนน้อยเป็นหลักจึงใช้เพียงแค่การบันทึกบัญชีให้ได้เป็นพอ ทำให้งบการเงินที่ออกมามีความผิดปกติ เช่นรายการต่อไปนี้
1. กิจการบันทึกรายการโดยใช้ “เงินสด” เป็นหลัก
2. สินค้าคงเหลือ ไม่สอดคล้องกับต้นทุนขาย
3. ไม่มีทรัพย์สินหรือมีมากเกินไปไม่สอดคล้องกับรายได้
4. เงินกู้ยืมจากกรรมการมากเกินไป
5. ขาดทุนสะสมเป็นเวลานาน
6. บันทึกรายได้ไม่ถูกต้อง
7. บันทึกรายได้ไม่ครบถ้วน ไม่มีรายได้อื่น หรือไม่สอดคล้อง
8. ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่รายได้ลดลง
9. ค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับรายได้
10. การสร้างค่าใช้จ่ายเท็จ

การวางแผนภาษี จึงต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงในงบ

เพื่อหาวิธีลดความเสี่ยงจากการเข้าตรวจของสรรพากรก่อน จากนั้นจึงวางแผนโดยเน้นที่หลักกฎหมายที่ถูกต้องก่อน แล้วจึงหาวิธีประหยัดภาษีต่อไป ไม่ต้องเสี่ยงกับการถูกประเมิน เสียทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

ทีมงานภาษีที่ IPC เราจะช่วยคุณบริหารจัดการ วางแผนภาษีธุรกิจอย่างครบวงจร

▶ วิเคราะห์งบการเงินเพื่อลดความเสี่ยง และพัฒนาวิธีการประหยัดภาษีสูงสุดให้กับคุณ
▶ วางแผนด้านโครงสร้างกรรมการ การจ่ายค่าตอบแทน และระบบสวัสดิการ
▶ ภาษีเงินได้นิติบุคคล วางแผนด้านรายได้และรายจ่ายที่จะช่วยลดภาระภาษี
▶ วางกลยุทธ์การจ่ายเงินปันผลเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี และลดความเสี่ยงให้กับธุรกิจ
▶ บริหารจัดจากด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม วิเคราห์วางแผนด้านภาษีซื้อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
▶ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
▶ กฎหมายแรงงาน และข้อบังคับพนักงาน ลดความเสี่ยงในฐานะนายจ้าง และเพื่อนำไปหักลบด้านค่าใช้จ่ายบริษัท
▶ ภาษีอสังหาริมทรัพย์ เราช่วยวางแผนทั้งด้านการถือครอง และการซื้อ-ขายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาว

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีโดยเฉพาะ

เราเป็นทีมงานที่เชี่ยวชาญทางด้านภาษี บัญชี กฎหมายหุ้นส่วนบริษัทและแรงงาน ซึ่งทั้งหมดล้วนมีความเกี่ยวโยงกับการจัดการด้านภาษี ไม่ว่าจะเป็นภาษีของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในฐานะกรรมการหรือพนักงาน

บริการของเราครอบคลุมภาษีนิติบุคคล จนถึงกระบวนการนำกำไรสะสมจ่ายเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ทำให้บริการของเรามีความครอบคลุมและสามารถแก้ปัญหาเชิงลึกได้ เป็นการวางแผนทั้งระบบโดยแท้จริงมิใช่เพียงแค่การวางแผนรายจ่ายเพื่อให้จ่ายภาษีน้อยลง ซึ่งอาจไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนัก เพราะอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบย้อนหลัง

เราเน้นสร้างความเข้าใจให้ลูกค้า

เพื่อให้ลูกค้านำหลักและเทคนิคของเราไปใช้ต่อยอดเองได้

เราใช้หลักกฎหมายทำงาน ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า แผนภาษีที่วางแผนให้มีความชัดเจน ถูกต้อง อ้างอิงได้

ลูกค้าของเราจะได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนภาษีทั้งระบบ ทำให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ เพื่อลดภาระรายจ่ายด้านภาษีได้ต่อไปทุกปี

เราพัฒนาเทคนิควางแผนภาษี “IDOL+I”

Income Statement

วิเคราะห์งบการเงิน อัตราส่วนทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจจะปรากฎในงบการเงิน และวางแผนด้านรายได้รายจ่ายกิจการ ผลลัพธ์ที่ได้คือ ลดความเสี่ยงจากงบการเงิน และประหยัดภาษีมากกว่าเดิม

Operations

ทำความเข้าใจและสัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อวิเคราะห์ลักษณะการดำเนินธุรกิจ การจัดการด้านรายได้ให้ครบถ้วนเพื่อลดความเสี่ยงหรือวิธีรับรายได้โดยเสียภาษีต่ำลง

วางแผนด้านรายจ่ายให้สามารถลดภาระภาษีได้เต็มที่ และเตรียมแผนส่งต่อธุรกิจ เพื่อวางโครงสร้างบริษัทและการถือหุ้น รวมถึงการจัดเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ

Director and Labor

วิเคราะห์งบการเงิน อัตราส่วนทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจจะปรากฎในงบการเงิน และวางแผนด้านรายได้รายจ่ายกิจการ  ผลลัพธ์ที่ได้คือ ลดความเสี่ยงจากงบการเงิน และประหยัดภาษีมากกว่าเดิม

Land and Investment

วางแผนภาษีอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีจากการนำทรัพย์สินออกให้เช่า การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

การนำทรัพย์สินแปลงเป็นทุน การตัดสินใจในการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ใหม่ว่าควรถือครองในชื่อใครจึงได้ประโยชน์สูงสุด

Inheritance Tax

ภาษีมรดก คือภาระภาษีที่ผู้รับมรดกที่ได้รับมรดกประเภทอสังหาริมทรัพย์ หุ้น กองทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝากหรือยานพาหนะ มูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทจะต้องเตรียมเงินสดไว้เพื่อจ่ายค่าภาษีให้แก่รัฐ อัตราร้อยละ 5 กรณีรับจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และอัตราร้อยละ 10 กรณีได้รับมรดกจากบุคคลอื่น

หากไม่มีการวางแผนให้ดี ทายาทอาจต้องเลือกขายทรัพย์สินที่ควรจะเก็บไว้เพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าภาษี เราจึงควรหาวิธีที่จะลดภาระภาษีนี้เพื่อไม่ให้เป็นภาระในอนาคตของทายาท

คุณต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ?

IPC ยินดีให้ความช่วยเหลือ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ