Search
Close this search box.

Exit Plan

บริการวางแผนเพิ่มมูลค่าธุรกิจและสร้างแผนเกษียณ

Exit Strategy เป็นแผนหรือกลยุทธ์ที่บริษัทจะต้องคิดเผื่อไว้สำหรับรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข สภาพแวดล้อมในช่วงเวลานั้น แต่โดยรวมจะหมายถึงการที่เจ้าของกิจการขายหรือลดสัดส่วนความเป็นเจ้าของให้กับนักลงทุน หรือกิจการอื่น รวมไปถึงการส่งต่อธุรกิจให้แก่ทายาท

Exit Plan

การ Exit ของเจ้าของธุรกิจอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การวางแผนจึงไม่ใช่การมองแค่มูลค่าของธุรกิจเท่านั้น แต่หากจะต้องดำเนินการควบคู่กับการเงินส่วนบุคคลด้วย ยิ่งมีเวลาในการเตรียมตัวนานมากขึ้นเท่าไร ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่า และทำให้เราสามารถส่งผ่านประสบการณ์ที่มีคุณค่านี้ให้แก่ผู้สืบทอดในรุ่นต่อไปได้อีกด้วย

?

ทำไมต้องมีการสร้าง

Exit Plan

✔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบกับกิจการในอนาคต

✔ เพื่อเตรียมการขายหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของกิจการให้แก่บุคคลภายนอกอย่างมีมูลค่าและสร้างความน่าดึงดูดแก่นักลงทุน

✔ เป็นการสร้างแผนธุรกิจ (Business Plan) ที่มีแผนตั้งแต่ต้นทางจนสุดทาง มิใช่แค่การขยายธุรกิจ แต่ครอบคลุมไปถึงการเตรียมผู้สืบทอดอีกด้วย

✔ เพื่อเตรียมแผนการเงินหลังเกษียณของเจ้าของหลังออกจากธุรกิจ
นอกจากนี้เป้าหมายสำคัญของการจัดทำ Exit Plan คือ การวางแผนการเงินของเจ้าของหลังจากออกจากธุรกิจ เพราะเมื่อถึงเวลานั้น เราอาจจะไม่มีรายได้จากเงินเดือนหรือเงินปันผลจากบริษัทที่เราเป็นเจ้าของอีกต่อไป จึงจำเป็นต้องมีแผนการเงินเพื่อการเกษียณให้ชัดเจน สิ่งเหล่านี้ที่ปรึกษาการเงินจะสามารถช่วยเราได้ ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเงินที่จะต้องใช้จ่าย ที่มาของรายได้ รูปแบบการเก็บออมหรือการลงทุน เป็นต้น

ทำไมต้องสร้าง Exit Plan กับ IPC?

เราสร้างแผนครอบคลุมสำหรับอนาคต

เราช่วยสร้างแผน exit ล่วงหน้าก่อนมีปัญหา ทำให้เจ้าของธุรกิจรู้ว่า อนาคตเมื่อถึงเวลาเราจะออกจากธุรกิจอย่างไร

ไม่ว่าสถานการณ์แบบไหน จะต้องไม่มีปัญหาการจัดการด้านทรัพย์สินของธุรกิจรวมถึงการเงินหลังออกจากธุรกิจ

เรามีมุมมองที่รอบด้าน

เราช่วยเจ้าของธุรกิจเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ด้วยการมองรอบด้าน 360 องศา ทำให้เห็นปัญหาและพัฒนาต่อยอดทุนที่มี ให้เกิดการเพิ่มมูลค่าในทุกๆ ด้าน มีการจัดวางโครงสร้างธุรกิจ

และจัดการด้านภาษีทั้งระหว่างดำเนินกิจการไปจนถึงกระบวนการส่งต่อ หรือขายหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่บุคคลภายนอก

เรามีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง

เรายึดถือในหลักของความถูกต้องและเหมาะสม ทั้งในทางศีลธรรมและกฎหมาย ดังนั้นการทำงานทุกขั้นตอนของเรามีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

เรามีทีมที่ชำนาญเฉพาะทาง

เรามีทีมงานที่มีความชำนาญรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น บัญชี ภาษี การประเมินมูลค่ากิจการ และกฎหมาย ในขณะที่การสร้าง Exit strategy โดยทั่วไปมักมีการใช้เพียงแค่นักกลยุทธ์เป็นหลักเท่านั้น

สร้างแผนที่มีกระบวนการติดตามผลอย่างชัดเจน

เรามีจัดทำรายงาน กระบวนการในการติดตาม เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้ดำเนินการตามแผนจนถึงวัน Exit

เราสร้างแผนครอบคลุมสำหรับอนาคต

เราช่วยสร้างแผน exit ล่วงหน้าก่อนมีปัญหา ทำให้เจ้าของธุรกิจรู้ว่า อนาคตเมื่อถึงเวลาเราจะออกจากธุรกิจอย่างไร

ไม่ว่าสถานการณ์แบบไหน จะต้องไม่มีปัญหาการจัดการด้านทรัพย์สินของธุรกิจรวมถึงการเงินหลังออกจากธุรกิจ

เรามีมุมมองที่รอบด้าน

เราช่วยเจ้าของธุรกิจมองรอบด้านแบบ 360 องศา ทำให้เห็นปัญหาและสามารถพัฒนาต่อยอดได้ ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค่าในทุกๆ ด้าน มีการจัดวางโครงสร้างธุรกิจ และจัดการด้านภาษีทั้งระหว่างดำเนินกิจการไปจนถึงกระบวนการส่งต่อ หรือขายหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่บุคคลภายนอก

เรามีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง

เรายึดถือในหลักของความถูกต้องและเหมาะสม ทั้งในทางศีลธรรมและกฎหมาย ดังนั้นการทำงานทุกขั้นตอนของเรามีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

เรามีทีมที่ชำนาญเฉพาะทาง

เรามีทีมงานที่มีความชำนาญรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น บัญชี ภาษี การประเมินมูลค่ากิจการ และกฎหมาย ในขณะที่การสร้าง Exit strategy โดยทั่วไปมักมีการใช้เพียงแค่นักกลยุทธ์เป็นหลักเท่านั้น

สร้างแผนที่มีกระบวนการติดตามผลอย่างชัดเจน

เรามีจัดทำรายงาน กระบวนการในการติดตาม เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้ดำเนินการตามแผนจนถึงวัน Exit

คุณต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ?

IPC ยินดีให้ความช่วยเหลือ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ