ทำไมธุรกิจกงสีหลาย ๆ บ้าน เขียน ธรรมนูญครอบครัว ไม่ได้ผล

ธรรมนูญครอบครัว มักเขียนขึ้นตามความต้องการของผู้นำ

ธรรมนูญครอบครัว เป็นชื่อที่หลาย ๆ คนคงคุ้นเคย โดยเฉพาะในบ้านที่มีธุรกิจกงสี เนื่องจากธรรมนูญครอบครัวเป็นเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์จากเจ้าของกิจการทั่วโลกแล้วว่า เป็นหนึ่งในเครืองมือที่มีประสิทธิภาพที่สุด ในการช่วยบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว ทั้งในด้านการสร้างความชัดเจนให้แก่สมาชิก รวมถึงการช่วยป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้การส่งต่อเกิดความสะดุด

เพราะธรรมนูญครอบครัว เปรียบเสมือนกติกา วัฒนธรรม ค่านิยมภายในครอบครัว ที่สมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติร่วมกัน จึงทำให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน และด้วยความสามัคคีเป็นปึกแผ่นนี้ จึงทำให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้

โดยธรรมนูญครอบครัว ได้รับความนิยมในธุรกิจกงสีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน บางครอบครัวเมื่อจัดทำธรรมนูญครอบครัวแล้วนอกจากจะทำให้ธุรกิจดำเนินไปด้วยดี พี่น้องยังรักใคร่กลมเกลียวกันมากขึ้น แต่ก็ยังมีบางครอบครัวที่ล้มเหลวในการจัดทำเป็นจำนวนไม่น้อย

ทำไมธุรกิจกงสีหลาย ๆ บ้าน เขียนธรรมนูญครอบครัวไม่ได้ผล?

ความต้องการของผู้นำ

ส่วนมากธรรมนูญครอบครัวมักจะถูกริเริ่มจากผู้นำธุรกิจในขณะนั้น เพื่อต้องการวางแผนการสืบทอด ขจัดปัญหาความขัดแย้ง หรือเหตุผลใด ๆ ก็ตามแต่ ทำให้ในกระบวนการสร้าง ผู้นำหลาย ๆ บ้านอาจจะผ่านการเข้าคอร์สอบรมการเขียน หรือจัดทำขึ้นภายใต้การแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ จนกลายมาเป็นธรรมนูญครอบครัวที่มีค่านิยมและวิสัยทัศน์ให้สมาชิกทุกคนร่วมปฏิบัติตาม จนบางครั้งสิ่งที่เขียนออกมาอาจเป็นเพียงความต้องการของผู้นำธุรกิจเพียงคนเดียว

ความคิดเห็นของสมาชิกเป็นสิ่งสำคัญ ในการเขียน ธรรมนูญครอบครัว

ความคิดเห็นเป็นสิ่งสำคัญ

ตามที่กล่าวมาข้างต้นว่า ธรรมนูญครอบครัว เป็นวัฒนธรรมที่สมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติตาม เมื่อมีคำว่าทุกคน แล้ว กฎกติกาที่สร้างขึ้นมาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกเป็นเรื่องสำคัญ การรับฟังความคิดเห็นจะทำให้เราได้มาซึ่งธรรมนูญครอบครัวที่ตอบโจทย์ความต้องการของทุกคน ในกรณีที่ครอบครัวมีขนาดเล็ก ควรจะให้ทุกคนได้แสดงวิสัยทัศน์ ความคิดเห็น เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการเขียน แต่สำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ มีสมาชิกจากหลายสาย อาจทำการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกแต่ละสายให้มาอยู่ในคณะจัดทำ โดยธรรมนูญครอบครัวที่ออกมาก็จะมีความสมบูรณ์มากกว่าการทำตามความต้องการของผู้นำธุรกิจเพียงอย่างเดียว

ธรรมนูญครอบครัว ต้องมีกรอบที่ชัดเจน

ถกเถียงให้ได้มาซึ่งกรอบที่ชัดเจน

เมื่อมีการร่างธรรมนูญครอบครัวขึ้นมา ทั้งสมาชิกและตัวแทนของแต่ละสายก็จะมีการแสดงความคิดเห็น ถกเถียง อภิปรายในหมู่สมาชิกในครอบครัว หลาย ๆ บ้านอาจทำเป็นพอพิธีหรือต้องการให้การร่างธรรมนูญครอบครัวเป็นไปด้วยความรวดเร็ว บ้างก็ไม่แสดงความคิดเห็น ทำพอผ่าน ๆ และอาจมีปัญหาและขอแก้ไขย้อนหลัง เพราะฉะนั้นในกระบวนการการสร้าง ควรมีการพูดคุย แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ภายใต้ความสุภาพและเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งธรรมนูญครอบครัวที่จะครอบคลุมประเด็นอ่อนไหวต่าง ๆ ทั้งเรื่องผลประโยชน์ อำนาจในการบริหาร สวัสดิการ และบทบาทของสมาชิกแต่ละคน

สมาชิกต้องมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อมีธรรมนูญครอบครัวมาเป็นค่านิยมให้แก่ทุกคนแล้ว ใช่ว่าสมาชิกจะปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด แต่ในขณะเดียวกันก็ต่างคนต่างอยู่ ไม่สุงสิง ไม่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน หากเป็นเช่นนั้น คำว่าธรรมนูญก็จะขาดความหมายของคำว่าครอบครัวไป แต่ในอีกแง่หนึ่งสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ การให้สมาชิกทุกคนได้มาอยู่พร้อมหน้ากันบ่อย ๆ อาจเป็นเรื่องที่ดูยุ่งยากเกินไป ดังนั้นควรจะมีการจัดทริปพักผ่อน, Workshop หรือหารือกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้สมาชิกได้ใช้เวลาร่วมกัน เพื่อสร้างสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรมให้มีความเป็นปึกแผ่นและแน่นแฟ้นมากขึ้น

จะเห็นได้ว่าในกระบวนการจัดทำธรรมนูญครอบครัวมีความละเอียดอ่อน และมีรายละเอียดทับซ้อน จึงต้องใช้เวลาในการร่างธรรมนูญครอบครัวขึ้นมา ร่วมถึงระยะเวลาที่ให้สมาชิกแต่ละคนปรับตัว การมีที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่ดีและเหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ขั้นตอนการจัดทำราบรื่น เป็นไปได้ด้วยดี รวมถึงหาแนวทางแก้ปัญหา ควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมีการกระทบกระทั่งกัน และธรรมนูญแต่ละฉบับควรถูกเขียนขึ้นมาให้เหมาะสมกับแต่ละครอบครัวอีกด้วย

ทำไมควรเขียนธรรมนูญครอบครัวกับ Idol Planner


แผนที่เหมาะสมสำหรับแต่ละครอบครัว

เราเข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละครอบครัว บริการของ Idol Planner จึงมุ้งเน้นไปที่การออกแบบธรรมนูญครอบครัวให้เหมาะสมกับขนาดและความต้องการของผู้ใช้บริการ

วางแผนครอบคลุมสำหรับสมาชิกทุกคน

สมาชิกแต่ละคนอาจมีแผนสำหรับอนาคตที่แตกต่างกัน ที่ Idol Planner เรามีทีมที่จะช่วยสร้างและวางแผนด้าน Wealth ให้แก่สมาชิกในครอบครัวทุกคน

มุมมองรอบด้านแบบ All in One

Idol Planner คือผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจครอบครัว ภาษีและกฎหมาย ลูกค้าทุกคนจึงจะได้รับบริการแบบ All in One เพื่อดูแลความเชื่อมโยงในเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวของคุณ

ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่า

เราสร้างบริการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของคุณ ดังนั้นทุกบริการจากเรา คุณจึงมีทางเลือกที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณ

หัวข้อหลักในเรื่องนี้

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง