Holding Company ขอดีและข้อเสีย

ชำแหละข้อดี Holding Company ทั้งด้านภาษีและการส่งต่อ

Holding Company คือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ โดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก ไม่ได้มีธุรกิจเป็นของตนเอง อาจเป็นการลงทุนทั้งบริษัทในไทยและต่างประเทศก็ได้ และต้องถือหุ้นในบริษัทย่อยอย่างน้อย 1 บริษัท ซึ่งจะทำให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น

โดยรายได้จะอยู่ในรูปแบบของเงินปันผล ซึ่งจะเป็นส่วนที่ได้รับการยกเว้นภาษีนิติบุคคล เนื่องจากเงินจำนวนนี้ได้มีการเสียภาษีมาแล้วในนามของบริษัทย่อย ถ้ามีการเก็บภาษีอีกรอบ จะเป็นการเสียภาษีซ้ำซ้อน

ด้วยคอนเซปต์ของบริษัทโฮลดิ้งและประโยชน์ทางด้านภาษี จึงทำให้เป็นโมเดลที่ได้รับความนิยมในกิจการที่เป็นธุรกิจครอบครัว ที่จะมีการตั้งบริษัทแม่มาถือหุ้นในบริษัทลูก ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดด้านภาษีแล้ว ยังง่ายต่อการส่งต่อธุรกิจครอบครัวอีกด้วย

แต่จะง่ายและดีอย่างไรนั้น Idol Planner จะพามาชำแหละข้อดีของบริษัทโฮลดิ้งด้านภาษีและด้านการส่งต่อ

ข้อดีด้านภาษีของบริษัทโฮลดิ้ง

ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งถือหุ้นในบริษัทย่อยตามเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนดคือ

 • สัดส่วนการถือหุ้นต้องไม่ต่ำกว่า 25%
 • ระยะเวลาการถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 • หลังได้รับเงินปันผลแล้วจะต้องถือหุ้นต่อไปอีกไม่ต่ำกว่า 3 เดือน
 • บริษัทโฮลดิ้งและบริษัทลูก จะต้องไม่ถือหุ้นไขว้ไปมาระหว่างกัน

ถ้ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดบริษัทโฮลดิ้ง ก็จะได้รับยกเว้นภาษี เช่น

 • บริษัทลูกไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายของเงินปันผล
 • บริษัทแม่ไม่ต้องเสียภาษีนิติบุคคล ร้อยละ 20
 • เมื่อบริษัทแม่นำเงินไปให้ลูกกู้ยืม สามารถคิดดอกเบี้ยได้ตามปกติ เมื่อบริษัทมีรายรับจากดอกเบี้ย จะต้องเสียภาษีธุรกิจร้อยละ 3.3% แต่ในกรณีบริษัทโฮลดิ้งปล่อยกู้ให้บริษัทลูกจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
ข้อดีด้านการลงทุนของ Holding Company

ข้อดีด้านการลงทุนของบริษัทโฮลดิ้ง

บริษัทโฮลดิ้งจะได้รับเงินปันผลแบบเต็มจำนวน โดยเงินจำนวนนี้สามารถนำไปลงทุนในบริษัทอื่น ๆ ที่ต้องการขยายกิจการได้ ทั้งยังนำมาใช้จัดสรรเป็นสวัสดิการให้กับคนในครอบครัวได้อีกด้วย ในส่วนของการจัดสรรสวัสดิการนี้ ถ้ามีการวางแผนภาษีดี ก็จะสามารถได้รับยกเว้นภาษีหรือต้องเสียภาษีน้อยไปอีกขั้น

ข้อดีด้านโครงสร้างบริษัทของ Holding Company

ข้อดีด้านโครงสร้างบริษัทของบริษัทโฮลดิ้ง

เมื่อธุรกิจครอบครัวมีกิจการหลาย ๆ บริษัทอยู่ในมือ ปัญหาที่มักเกิดขึ้นคือโครงสร้างที่ไม่ชัดเจน ถ้ามีการปรับโครงสร้างเข้าสู่บริษัทโฮลดิ้ง โครงสร้างภายในเครือก็จะมีความชัดเจนขึ้น ไม่กระจัดกระจาย สามารถตรวจสอบได้ง่ายและเป็นระบบ บริษัทแม่สามารถเห็นผลประกอบการทั้งหมดของบริษัทในเครือได้ชัดเจน ซึ่งจะง่ายต่อการจัดสรรเงินสวัสดิการและการนำไปลงทุนต่อยอดในกิจการต่าง ๆ 

ข้อดีด้านการส่งต่อกิจการของ Holding Company

ข้อดีด้านการส่งต่อกิจการของบริษัทโฮลดิ้ง

เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว สำหรับบริษัทโฮลดิ้งจึงมักจะมีการกำหนดเรื่องของการส่งต่อกิจการแบบรุ่นสู่รุ่น แบบที่ทายาทไม่สามารถยกมรดกให้กับคู่สมรสหรือให้ใครก็ได้ตามใจชอบ เพราะจะมีการกำหนดรายละเอียดป้องกันเอาไว้ในสัญญาก่อนการส่งมอบกิจการ เพื่อให้ธุรกิจมีความยั่งยืนอยู่ในขอบเขตของครอบครัวที่มาจากสายเลือดเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการแบ่งหุ้นให้กับสมาชิกในครอบครัว ยังมีข้อน่าสงสัยที่ว่า ระหว่างการมอบหุ้นให้สมาชิกในครอบครัวไปเลยกับการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งแล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้สมาชิกถือ มีความแตกต่างกันอย่างไร?

โดยทั้งสองรูปแบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

 • การมอบหุ้นให้สมาชิกในครอบครัวไปเลย หุ้นที่มอบให้นั้นก็จะกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาชิกคน ๆ ไปโดยปริยาย กล่าวคือสามารถจัดสรรกับหุ้นนั้นอย่างไรก็ได้ เช่น การมอบให้คู่สมรส หรือขายให้บุคคลนอกครอบครัว
 • จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง แล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้สมาชิกถือ การนำหุ้นทั้งหมดมาจัดสรรไว้ที่บริษัทโฮลดิ้งและแบ่งให้ลูกหลาน สามารถเข้าใจได้ว่าหุ้นนั้นเป็นหุ้นของกงสีหรือส่วนรวม ผู้ที่ได้รับหุ้นไปก็จะทำงานตามบทบาทที่ได้รับจากหุ้นนั้น ๆ และเงินที่ได้มาก็จะนำไปจัดสรรผลประโยชน์ให้แต่ละคนอีกที หรือนำไปต่อยอดลงทุนให้กับคนรุ่นหลัง รวมถึงการส่งต่อหุ้นยังเปรียบเสมือนการส่งต่อธุรกิจให้แก่ทายาทอีกเช่นกัน

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการ จัดตั้ง Holding Company แล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้สมาชิกถือ สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจครอบครัวได้มากกว่าการมอบหุ้นให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสมาชิกไปเลย

นอกจากบริษัทโฮลดิ้งจะมีข้อกำหนดในการส่งต่อหุ้นให้เฉพาะคนในสายเลือดแล้ว ทั้งในการโอนหรือการขายหุ้น ก็ยังมีข้อกำหนดที่ว่าทั้งฝ่ายขายและฝ่ายซื้อจะต้องเป็นการขายระหว่างสมาชิกในครอบครัวเท่านั้นเช่นกัน

โดยหุ้นที่สมาชิกจะได้รับ ไม่ต่ำกว่า 25% ของหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงในบริษัทและสามารถถือได้จนถึง 99.99% แบบไม่มีข้อกำหนด

เริ่มต้นจัดตั้ง Holding Company โดย Idol Planner

Idol Planner มีความชำนาญและประสบการณ์จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งจากหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงมีความแตกต่างจากบริษัทที่จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งทั่วไป ที่ไม่ใช่แค่การจดทะเบียน แต่มีทั้ง

 • การกำหนดเงินทุนของการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง
 • สัดส่วนการถือหุ้นระหว่างสมาชิกในครอบครัว
 • กำหนดแนวทางการบริหารร่วมกัน
 • จัดสรรผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกที่มีบทบาทและไม่มีบทบาทในธุรกิจครอบครัว
 • ดูแลให้คำปรึกษาด้านการเบิกจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ
 • วางแผนและบันทึกรายจ่ายของกิจการเพื่อวางแผนด้านภาษี

Idol Planner บริการอย่างครบวงจร ทั้งด้านการวิเคราะห์ สร้างแผนที่เหมาะสมกับธุรกิจ รวมถึงบริหารจัดการให้การจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งไม่ใช่เรื่องยากสำหรับธุรกิจครอบครัวอีกต่อไป

หัวข้อหลักในเรื่องนี้

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง