Search
Close this search box.

ชำแหละข้อดี Holding Company ทั้งด้านภาษีและการส่งต่อ

Holding Company คือ บริษัทที่มีการประกอบธุรกิจ โดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก ไม่ได้มีธุรกิจเป็นของตนเอง อาจเป็นการลงทุนทั้งบริษัทในไทยและต่างประเทศก็ได้ และต้องถือหุ้นในบริษัทย่อยอย่างน้อย 1 บริษัท ซึ่งจะทำให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยรายได้จะอยู่ในรูปแบบของเงินปันผล ซึ่งจะเป็นส่วนที่ได้รับการยกเว้นภาษีนิติบุคคล เนื่องจากเงินจำนวนนี้ได้มีการเสียภาษีมาแล้วในนามของบริษัทย่อย ถ้ามีการเก็บภาษีอีกรอบ จะเป็นการเสียภาษีซ้ำซ้อน ด้วยคอนเซปต์ของบริษัทโฮลดิ้งและประโยชน์ทางด้านภาษี จึงทำให้เป็นโมเดลที่ได้รับความนิยมในกิจการที่เป็นธุรกิจครอบครัว ที่จะมีการตั้งบริษัทแม่มาถือหุ้นในบริษัทลูก ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดด้านภาษีแล้ว ยังง่ายต่อการส่งต่อธุรกิจครอบครัวอีกด้วย แต่จะง่ายและดีอย่างไรนั้น Idol Planner จะพามาชำแหละข้อดีของบริษัทโฮลดิ้งด้านภาษีและด้านการส่งต่อ ข้อดีด้านภาษีของบริษัทโฮลดิ้ง ในกรณีที่บริษัทโฮลดิ้งถือหุ้นในบริษัทย่อยตามเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนดคือ ถ้ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดบริษัทโฮลดิ้ง ก็จะได้รับยกเว้นภาษี เช่น ข้อดีด้านการลงทุนของบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทโฮลดิ้งจะได้รับเงินปันผลแบบเต็มจำนวน โดยเงินจำนวนนี้สามารถนำไปลงทุนในบริษัทอื่น ๆ ที่ต้องการขยายกิจการได้ ทั้งยังนำมาใช้จัดสรรเป็นสวัสดิการให้กับคนในครอบครัวได้อีกด้วย ในส่วนของการจัดสรรสวัสดิการนี้ ถ้ามีการวางแผนภาษีดี ก็จะสามารถได้รับยกเว้นภาษีหรือต้องเสียภาษีน้อยไปอีกขั้น ข้อดีด้านโครงสร้างบริษัทของบริษัทโฮลดิ้ง เมื่อธุรกิจครอบครัวมีกิจการหลาย ๆ บริษัทอยู่ในมือ ปัญหาที่มักเกิดขึ้นคือโครงสร้างที่ไม่ชัดเจน ถ้ามีการปรับโครงสร้างเข้าสู่บริษัทโฮลดิ้ง โครงสร้างภายในเครือก็จะมีความชัดเจนขึ้น ไม่กระจัดกระจาย สามารถตรวจสอบได้ง่ายและเป็นระบบ บริษัทแม่สามารถเห็นผลประกอบการทั้งหมดของบริษัทในเครือได้ชัดเจน ซึ่งจะง่ายต่อการจัดสรรเงินสวัสดิการและการนำไปลงทุนต่อยอดในกิจการต่าง ๆ  ข้อดีด้านการส่งต่อกิจการของบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว สำหรับบริษัทโฮลดิ้งจึงมักจะมีการกำหนดเรื่องของการส่งต่อกิจการแบบรุ่นสู่รุ่น แบบที่ทายาทไม่สามารถยกมรดกให้กับคู่สมรสหรือให้ใครก็ได้ตามใจชอบ… Continue reading ชำแหละข้อดี Holding Company ทั้งด้านภาษีและการส่งต่อ

ทำไมเจ้าของธุรกิจต้องตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ เพื่อถือหุ้นแทนตัวเอง

เคยสงสัยไหมว่าทำไมหลาย ๆ ธุรกิจ ถึงได้ตั้งบริษัทขึ้นมาหนึ่งแห่ง เพื่อถือหุ้นบริษัทภายในเครือแทนชื่อของตัวเอง? . เช่น Alphabet ของ Google ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อถือหุ้นของบริษัทลูกทั้งหมด แม้แต่บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา ก็มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือบริษัทเซ็นทรัลโฮลดิ้งจำกัด . บริษัทเหล่านี้เรียกกันว่า บริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) คือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก . นิยมใช้ในธุรกิจแบบกงสีหรือธุรกิจครอบครัว ด้วยการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อถือหุ้นแทนสมาชิกในครอบครัว เพื่อป้องกันความเสี่ยงและรักษาผลประโยชน์ด้านภาษี . ประโยชน์ด้านภาษี เมื่อบริษัทลูกปันผลให้กับบริษัทโฮลดิ้ง ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และเมื่อโฮลดิ้งได้รับเงินปันผล ก็ไม่ต้องเสียภาษีนิติบุคคล ทั้งบริษัทโฮลดิ้งยังได้รับเงินค่าดอกเบี้ยจากการให้บริษัทลูกกู้ยืมโดยไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ถือเป็นประโยชน์ด้านภาษีอย่างยิ่ง ยิ่งธุรกิจมีมูลค่าสูงมากเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายด้านภาษีก็จะประหยัดไปเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาล . ประโยชน์ในการป้องกันความเสี่ยง สมมุติไม่มีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งขึ้นมาถือหุ้นและให้สมาชิกแต่ละคนถือหุ้นในนามตัวเอง เมื่อมีการแตกคอกันขึ้นในอนาคต มีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่สมาชิกบางคนอาจนำหุ้นของตัวเองขายให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คนในครอบครัว . รวมถึงป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น บริษัทลูก A ถูกฟ้องร้องขึ้นมา อาจร้ายแรงถึงขั้นล้มละลาย ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะในบริษัทลูก A บริษัทแม่อย่าง Holding Company และบริษัทลูกอื่น… Continue reading ทำไมเจ้าของธุรกิจต้องตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ เพื่อถือหุ้นแทนตัวเอง

Holding Company เคล็ดลับความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว

Holding Company กลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สิน ในกรณีที่ครอบครัวมีหลายกิจการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โฮลดิ้งจะเป็นการตั้งบริษัทแม่ขึ้นมา เพื่อเป็นผู้ถือหุ้นหลักในบริษัทย่อย โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นก็จะเป็นสมาชิกในครอบครัว และรับเงินปันผลเป็นสวัสดิการ . ช่วยจำกัดความเสี่ยง ยกตัวอย่างในกรณีที่ธุรกิจย่อย มีคดีความฟ้องร้องขึ้นมา เสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจถึงขั้นทำให้ล้มละลาย แต่ถ้าจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง เจ้าหนี้จะฟ้องร้องได้เพียงกิจการนั้น ๆ เท่านั้น โดยไม่มีความเสียหายมาถึงบริษัทแม่ . ลดภาระภาษี – เมื่อบริษัทย่อยปันผลให้กับบริษัทโฮลดิ้ง ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย – เมื่อบริษัทโฮลดิ้งได้รับเงินปันผล ไม่ต้องเสียงภาษีนิติบุคคล – บริษัทโฮลดิ้งได้รับเงินค่าดอกเบี้ยจากการให้บริษัทลูกกู้ยืมโดยไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ . จัดการทรัพย์สินได้สะดวก ช่วยให้เห็นผลประกอบการ กำไร-ขาดทุน ของธุรกิจแต่ละส่วนได้ชัดเจน หรือในขั้นตอนแบ่งทรัพย์สิน สามารถย้ายกิจการให้ลูก ๆ ด้วยการออกหุ้นในนามโฮลดิ้งได้อย่างเป็นสัดส่วน . ลดภาระทางด้านกฎหมาย ผู้ถือหุ้นไม่ต้องเข้าประชุมทุกบริษัทที่ถือหุ้นอยู่ สามารถเข้าประชุมในเครือโฮลดิ้ง แห่งเดียว ก็สามารถทราบรายละเอียดทั้งหมดของทุกกิจการได้ . จัดโครงสร้างเป็นระบบ รองรับการขยายกิจการ เมื่อมีผู้ลงทุนจากภายนอกร่วมถือหุ้น การมีบริษัทโฮลดิ้งจะช่วยรักษาอำนาจความเป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดี .… Continue reading Holding Company เคล็ดลับความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว

จดทะเบียนบริษัท ใช้เงินเท่าไหร่ สามารถทำเองได้ไหม

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือใหญ่ ประกอบกิจการมาหลายปี แต่ก็ยังมีบางบริษัทที่ประกอบธุรกิจSME หรือธุรกิจครอบครัว ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนบริษัทและมีความคิดที่จะจดทะเบียนบริษัท คงกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทอยู่ Idol Planner จึงถือโอกาส รวบรวมคำถามที่หลาย ๆ ธุรกิจสงสัยเกี่ยวกับทุนสำหรับจดทะเบียนบริษัทมาไว้ในบทความนี้

Holding Company สำคัญอย่างไร ทำไมเจ้าของธุรกิจต้องศึกษา? 5 เหตุผลสำคัญที่ธุรกิจครอบครัวควรจัดตั้ง

Holding Company คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง? เจ้าของธุรกิจทุกคนล้วนไม่อยากสูญเสียทรัพย์สินที่หามาด้วยความยากลำบาก ซึ่งในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา ธุรกิจต่างๆก็มีการพัฒนากลยุทธ์เพื่อช่วยในการปกป้องและบริหารทรัพย์สิน หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือ การตั้งโฮลดิ้งขึ้นมาเพื่อไปถือหุ้นในบริษัทที่มีการประกอบกิจการ การจัดตั้ง Holding Company เป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจครอบครัวมักที่จะใช้ในการวางแผนบริหารธุรกิจ รวมถึงทรัพย์สินส่วนรวมของสมาชิกครอบครัว และเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ภาครัฐเริ่มมีการจัดเก็บภาษีมรดก และภาษีการให้ แม้กระทั่งบริษัท ที่เรารู้จักกันดีในตลาดหุ้น บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังลงทุนอยู่ใน Holding Company ซึ่งโฮลดิ้ง คือบริษัทที่ไม่มีการดำเนินการทางธุรกิจแบบทั่วไป แต่เป็นบริษัทที่นำเงินไปลงทุนในกิจการอื่น (บริษัทลูก) อีกทีหนึ่ง เพื่อรอรับเงินปันผลจากกิจการเหล่านั้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของโฮลดิ้งยังสามารถกำหนดนโยบายการบริหารงานของบริษัทลูกได้อีกด้วย เพราะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทรัพย์สินอื่นๆที่สำคัญและมีมูลค่า เช่น เครื่องจักร อสังหาริมทรัพย์ หรือเครื่องหมายการค้า ก็สามารถนำมาเป็นทรัพย์สินเพื่อจัดตั้งเป็น Holding Company แล้วจึงปล่อยเช่าอุปกรณ์เครื่องจักร พื้นที่ทำออฟฟิศ หรือตราสินค้า ให้กับบริษัทลูกอื่นๆภายในโฮลดิ้งได้อีกด้วย มีธุรกิจครอบครัวจำนวนมากใช้ Holding Company เพื่อถือหุ้นในกิจการลูกที่ทำธุรกิจ โดยแบ่งธุรกิจแต่ละหน่วยให้กับลูกหลานเพื่อไม่ให้ทำธุรกิจร่วมกันในที่เดียว วิธีนี้เป็นการป้องกันความขัดแย้งกันของคนในครอบครัว ซึ่งเมื่อบริษัทลูกมีผลกำไรก็ส่งเข้าโฮลดิ้ง เพื่อใช้เป็นที่รวบรวมเงินกองกลางของครอบครัว Holding Company สามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์อะไรได้บ้าง ? สินทรัพย์ที่… Continue reading Holding Company สำคัญอย่างไร ทำไมเจ้าของธุรกิจต้องศึกษา? 5 เหตุผลสำคัญที่ธุรกิจครอบครัวควรจัดตั้ง

คุณต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ?

IPC ยินดีให้ความช่วยเหลือ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ