Search
Close this search box.

สภาครอบครัว คืออะไร? ทำไมคนทำธุรกิจครอบครัวต้องตั้งสภาครอบครัว

สภาครอบครัวสำคัญอย่างไร

ธุรกิจครอบครัวถือเป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนในระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือในระดับโลก เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าธุรกิจส่วนใหญ่มีรากฐานการเติบโตมาจากธุรกิจที่เป็น Family Business เพื่อสืบทอดกิจการมากจากรุ่นสู่รุ่น และดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน อันเป็นผลเนื่องมาจากสมาชิกในครอบครัวนั้นมีความความรัก ความสามัคคีต่อกัน ผสานความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อช่วยให้ธุรกิจของครอบครัวขับเคลื่อนต่อไปได้

จึงต้องมีการสร้างระบบอย่างเข้มแข็งชะลอปัญญาที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต และเป็นข้อตกลงในการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยทางสมาชิกของครอบครัวแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาทำหน้าที่เป็นคนกลางของครอบครัวที่เข้ามาช่วยสร้างระบบครอบครัวให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นโดยเรียกว่าระบบ “ สภาครอบครัว (Family Council) ” เป็นตัวแทนของสมาชิกในครอบครัว เพื่อเข้ามากำกับดูแลสมาชิกในครอบครัว และธุรกิจภายในครอบครัว เพื่อถ่ายทอดคุณค่า วัฒนธรรม วิสัยทัศน์ และการวางแผนร่วมกัน

อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสสื่อสารกันมากขึ้น และสร้างความสมัครสมานสามัคคีของสมาชิกในครอบครัว ดำเนินการเป็นไปตามกฎระเบียบของครอบครัวที่วางไว้

สภาครอบครัวควรจัดตั้งเมื่อไหร่

เมื่อสมาชิกในครอบครัวเริ่มมีคนหลายช่วงอายุ และจำนวนสมาชิกในครอบครัวเพิ่มจำนวนมากขึ้นมีการวางแผนให้สมาชิกในครอบครัวเริ่มเข้ามาสานต่อธุรกิจ และเข้าบริหารงานในธุรกิจของครอบครัว พร้อมทั้งธุรกิจของครอบครัวเริ่มเติบโตมองเห็นภาพในระยะยาวในการขยายธุรกิจของครอบครัว

เพื่อเป็นการวางแผนล่วงหน้าจึงต้องสรรหาบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาดำเนินงานบริหารธุรกิจของครอบครัว และเข้ามาบริหารจัดการเรื่องภายในครอบครัวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในทุกๆด้าน อีกทั้งเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย

เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ชัดเจนจึงต้องมีการจัดตั้งสภาครอบครัว เพื่อเป็นคนกลางที่เข้าดูและจัดการในส่วนนี้ คนกลางมีหน้าที่เข้ามาดูแลบริหารธุรกิจของครอบครัว หรือเข้ามาบริหารจัดการเรื่องภายในครอบครัว เรื่องทรัพย์สินของครอบครัว

สร้างระบบในการสื่อสารของสมาชิกภายในครอบครัว ให้ทราบสร้างข้อกำหนดโครงสร้างในการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว หรือการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว กระบวนการตัดสินใจ และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัวจึงมีความสำคัญต่อไปซึ่งอาจไปกำหนดไว้ในธรรมนูญครอบครัว

สภาครอบครัวจัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

▶ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัว สื่อสารติดต่อกันได้ง่ายขึ้น
▶ เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในครอบครัว ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
▶ เพื่อสร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันภายในครอบครัว
▶ เพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม ให้ลูกหลานที่เป็นสมาชิกในครอบครัวมีโอกาสได้เข้ามาศึกษา
▶ ธุรกิจของครอบครัวตั้งแต่ยังเด็ก โดยเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์
▶ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไป และวางแนวทางการทำงานในอนาคต

สภาครอบครัวมีดีอย่างไร

▶ ช่วยสร้างความสมานฉันท์ของครอบครัวให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านระบบการประชุมของสภาครอบครัว
▶ ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งของสมาชิกในครอบครัว
▶ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในครอบครัวให้มีความรักใคร่ กลมเกลียวกัน
▶ ช่วยทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในระยะยาว และการเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืน
▶ ช่วยกำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวในเรื่องการบริหารธุรกิจ หรือการบริหารจัดการภายในครอบครัว
▶ ช่วยในการบริหารทรัพย์สินของครอบครัวให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

หลักการทำงานของสภาครอบครัว และใครบ้างที่สามารถเข้าร่วมได้

การทำงานของสภาครอบครัวนั้นมาจากความเห็นชอบของคนในครอบครัวคัดเลือกขึ้นมาเป็นตัวแทนของครอบครัว โดยมีการกำหนดคุณสมบัติ และผ่านการคัดเลือกจากสภาครอบครัว สมาชิกในครอบครัวทุกคนมีสิทธิที่จะเข้ามาดำเนินงานในสภาครอบครัว การแต่งตั้งองค์คณะกรรมการสภาครอบครัวควรประกอบด้วย ประธาน คณะกรรมการ จำนวนองค์คณะมากน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกและขนาดของครอบครัว

แต่ในการแต่งตั้งสภาครอบครัวควรมีการตั้งกรรมการอิสระที่เป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับการยอมรับจากครอบครัว 1 หรือ 2 คน เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะจากความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างจากสมาชิกภายในครอบครัว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวสูงสุด นอกจากนี้หัวใจสำคัญของการตั้งคณะกรรมการ เพื่อทำให้เกิดความโปร่งใส และความยุติธรรม

ขั้นตอนการจัดตั้งสภาครอบครัว

1) กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของสภาครอบครัว และคณะกรรมการของสภาครอบครัวที่จะเข้าดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
2) กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ของสภาครอบครัว
3) กำหนดบทบาทหน้าที่ของสภาครอบครัว เช่น สวัสดิการของสมาชิกภายในครอบครัว การบริหารจัดการทรัพย์สินภายในครอบครัว
4) กำหนดหลักในการลงมติของสภาครอบครัว
5) กำหนดการประชุมใหญ่ หรือการประชุมวาระต่างๆ ของครอบครัว
6) กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของสภาครอบครัว หรือการลาออกของสมาชิกสภาครอบครัว
7) กำหนดวิธีการให้รางวัล หรือบทกำหนดโทษหากสมาชิกในครอบครัวไม่ปฏิบัติการกฎ ระเบียบ ที่กำหนดใช้ภายในครอบครัว

การที่สมาชิกในครอบครัวจะเป็นปึกแผ่นเดียวกัน ต้องมาจากสมาชิกในครอบครัวร่วมแรงร่วมใจกัน สภาครอบครัว เป็นเพียงส่วนช่วยในการสร้างให้สมาชิกมีความรักและความเข้าใจ เพียงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

หัวข้อหลักในเรื่องนี้

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

คุณต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ?

IPC ยินดีให้ความช่วยเหลือ กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ